Privacy Policy

Algemeen

Physical Coaching Academy hecht bijzonder veel belang aan de eerbiediging van Uw privéleven.

Om U echter toe te laten van onze diensten te kunnen genieten dienen wij te beschikken over bepaalde gegevens.

Deze algemene vertrouwelijkheidsverklaring stelt U in staat te begrijpen wat wij met Uw gegevens doen en waarvoor wij deze gebruiken.

Huidige verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor gegevensverwerking die wij zijn, nml. De BV PHYSICAL COACHING ACADEMY, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Zonnebloemlaan 26, ingeschreven in de K.B.O. onder n° BE 0553.923.943, hierna : « PCA ».

Deze verklaring bevat Uw rechten en plichten lastens PCA en zou kunnen worden aangepast of geactualiseerd.

1. Welke persoonsgegevens ?

1.1. Persoonsgegevens die U ons meedeelt 

 • Categorie 1 : geen opslag : Uw IP adres
 • Categorie 2 : bij inschrijving op onze website voor aanmaak van een account : Uw paswoord, naam en voornaam, geslacht, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer
 • Categorie 3 : uw postadres voor elke communicatie die betrekking heeft op Uw inschrijving, Uw betalings- en facturatiegegevens wanneer U zich inschrijft voor één van onze vormingen
 • Categorie 4 : bij inschrijving op onze Nieuwsbrief : uw naam en voornaam, e-mailadres en telefoonnummer
 • Categorie 5 : foto’s waarop U staat afgebeeld en waarvan U ons uitdrukkelijk toestemming verleent tot publicatie op de website en facebook-pagina teneinde promotie te maken voor onze activiteiten

1.2. Tijdstip waarop de persoonsgegevens verzameld worden

PCA kan Uw persoonsgegevens verzamelen naar aanleiding van Uw inschrijving en bij gebruik van onze website.

2. Doeleinden van de verwerking

PCA zal Uw persoonsgegevens enkel behandelen met het oog op volgende doeleinden :

 • Teneinde de overeenkomst uit te voeren die U met haar bent aangegaan naar aanleiding van Uw inschrijving of door te genieten van één van haar diensten of één van haar functionaliteiten ;
 • Teneinde Uw account op haar website te beheren, met als wettelijke grondslag de uitvoering van de door U onderschreven overeenkomst, en, indien U hiervoor toestemming verleende, de verzending van direct marketing, eveneens op basis van Uw uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming ;
 • Teneinde haar dienstverlening te waarborgen voor diensten die besteld werden, betaling en facturatie van deze diensten, met als wettelijke grondslag, de gevraagde dienstverlening ;
 • Teneinde U inhoud van direct marketing te versturen, informatiebrieven, acties en promoties met betrekking tot haar activiteiten of de activiteiten van haar partners, met als wettelijke grondslag Uw uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming ;
 • Teneinde U commerciële of reclamemededelingen te versturen, op basis van Uw voorafgaandelijke toestemming, per e-mail, fax, SMS, MMS, sociale media of elk ander elektronisch of fysiek communicatiemiddel dat de uitvoering van communicatie door PCA toelaat omtrent de door haar voorgestelde diensten of evenementen die ze organiseert ; 
 • eneinde te antwoorden op Uw vragen omtrent de aard en kwaliteit van de diensten die door PCA worden aangeboden, alsook, indien gewenst, voor verzending van gepersonaliseerde mededelingen.

3. Wettelijke grondslag van de verwerking

De wettelijke basis van de gegevensverwerking van persoonsgegevens door PCA is, naargelang, conform wat uiteengezet wordt in artikel 2, de uitdrukkelijke toestemming die hiervoor gegeven werd voor de verwerking, de voorstelling van een gevraagde dienstverlening, of voor legitieme doeleinden die kunnen worden ingeroepen door PCA, zoals het bestaan van een overeenkomst dat met PCA werd afgesloten.

4. Direct marketing

De persoonsgegevens worden eveneens door PCA gebruikt voor doeleinden van direct marketing wanneer die door U werd aanvaard door het onderschrijven van huidige algemene vertrouwelijkheidsverklaring.

Indien U werd opgenomen in de lijst van bestemmelingen van marketingmededelingen onder elektronische vorm van PCA, dan zal zij gerechtigd zijn Uw gegevens te gebruiken voor verzending van direct marketing betreffende activiteiten van PCA en de diensten die zij aanbiedt.

U kan echter op elk ogenblik Uw toestemming intrekken, zonder hiervoor een reden te geven, door de uitschrijflink aan de klikken die hiervoor onderaan elke promotionele e-mail voorzien wordt.

U kan PCA eveneens bereiken op volgend e-mailadres « info@physicalcoaching.be ».

5. Overdracht aan derden

PCA zal nooit Uw persoonsgegevens overmaken aan haar partners of aan derden zonder Uw toestemming.

6. Criteria voor het bewaren van Uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door PCA bewaard zolang hiervoor een wederzijds belang bestaat om de finaliteit van de gegevensbewaring te behouden in functie van de contractuele relatie die tussen partijen bestaat of bestaan heeft.

Van zodra dit belang verdwijnt, worden Uw persoonsgegevens verwijderd door middel van gepaste veiligheidsmaatregelen die het anoniem karakter of hun volledige vernietiging waarborgen.

7. Overdracht aan derden

PCA waarborgt dat de principes van huidige algemene vertrouwelijkheidsverklaring zullen worden nageleefd door haar medewerkers en partners die eventueel toegang zullen hebben tot Uw persoonsgegevens.

8. Wat zijn Uw rechten ?

8.1. Recht op toegang en verbetering

U hebt het recht om op elk ogenblik kennis te nemen van Uw persoonsgegevens en het gebruik dat er door PCA van gemaakt wordt na te zien.

U hebt bovendien steeds het recht aan PCA te vragen Uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

Het staat U eveneens vrij aan PCA te vragen de behandeling van deze gegevens te beperken.

Echter, in geval van verwijdering of beperking van Uw persoonsgegevens, aanvaardt U dat bepaalde diensten niet langer aangeboden kunnen worden door PCA.

8.2. Recht op verzet

U beschikt bovendien steeds over een recht om U te verzetten tegen de behandeling van Uw persoonsgegevens en dit op basis van ernstige en geoorloofde redenen.

Voor wat betreft het gebruik van Uw persoonsgegevens voor direct marketing en profilering kan U zich hiertegen verzetten zonder de reden hiervoor op te moeten geven.

8.3. Recht op dataportabiliteit

U beschikt over een recht om Uw persoonsgegevens te ontvangen op eerste verzoek in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat, alsook het recht om te vragen dat de gegevens onverwijld doorgestuurd worden naar andere gegevensverwerkingsverantwoordelijken.

8.4. Recht op vergetelheid

U hebt het recht aan PCA te vragen dat Uw persoonsgegevens gewist worden wanneer bepaalde gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor ze verzameld werden of omdat U Uw toestemming wenst in te trekken wanneer het een wettelijke verwerkingsbasis betreft.

PCA zal echter vrijgesteld zijn van de verplichting om Uw gegevens te wissen wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging in het kader van een rechtsvordering.