Toegankelijkheid voor gehandicapten - België

Wij verwelkomen iedereen en zonder onderscheid.

Als u een beperking hebt, hebt u misschien specifieke steun of aangepaste bijstand nodig.

Om u in de beste omstandigheden te ontvangen en om ervoor te zorgen dat de tijdens de opleiding ter beschikking gestelde middelen aan uw specifieke behoeften voldoen, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de opvang van personen met een beperking, Fabrice Williquet, per telefoon op 02 347 06 27 of per e-mail : fabrice@physicalcoaching.com.

1. Toegankelijkheid van opleidingscentra

De toegankelijkheid van een opleidingscentrum is het geheel van materiële en menselijke middelen die worden ingezet om iedereen, en in het bijzonder deelnemers met een beperking, in staat te stellen ten volle van een opleiding te profiteren. Toegankelijkheid van een opleidingscentrum betekent bijvoorbeeld :

  • Fysieke toegang tot de opleidingsfaciliteiten;
  • Duidelijke informatie over opleidings- en beoordelingsmethoden die zijn aangepast aan deelnemers met een beperking;
  • Sensibiliseren van de problematiek van mensen met een beperking bij personeel, studenten, bedrijven, enz.

2. De verschillende soorten beperkingen

2.1 Motorische beperking

Een motorische beperking kan één ledemaat of het hele lichaam treffen. Mensen met een motorische beperking verplaatsen zich ofwel staand met behulp van één of twee wandelstokken, krukken, een rollator of in een rolstoel. In de praktijk veroorzaken motorische beperkingen ongemakken of belemmeringen bij het zich verplaatsen, het grijpen van voorwerpen en soms bij het spreken.

2.2 Autisme

Autisme is een complexe neuro-ontwikkelingsstoornis die deel uitmaakt van de Pervasieve Ontwikkelingsstoornissen (PDD) en levenslang blijft. Het wordt veroorzaakt door een neurobiologische stoornis die de communicatievaardigheden en de sociale interacties beïnvloedt, Deze pathologie voordoet  zich meestal tijdens de eerste drie levensjaren in de fundamentele periode van ontwikkeling. Vertragingen of afwijkingen op alle gebieden van de ontwikkeling kunnen in verschillende mate worden waargenomen vanaf de zuigelingenleeftijd tot de volwassenheid. De symptomen en de ernst ervan verschillen van persoon tot persoon, zoals bij alle pathologieën, en variëren ook met de leeftijd. Er is evenveel autisme als er mensen zijn met deze beperking.

2.3 Verstandelijke beperking

De oorzaken van verstandelijke beperkingen zijn uiteenlopend: chromosomale afwijkingen, genetische ziektes, neurologische problemen, ongevallen, enz. Een verstandelijke beperking resulteert in een stabiele, blijvende en onomkeerbare intellectuele deficiëntie. Mensen met een verstandelijke beperking vertonen, in verschillende vormen, één of meer tekortkomingen in het functioneren van de intelligentie, die meestal gepaard gaan met secundaire stoornissen van de taal, de motoriek, de zintuiglijke waarneming, de communicatie en het onderscheidingsvermogen. Verstandelijke beperkingen worden veeleer gedefinieerd door hun tekortkomingen (emotioneel, intellectueel, lichamelijk), ongeacht hun oorsprong. Een verstandelijke beperking heeft gevolgen voor het vermogen tot abstractie, concentratie, coördinatie, memoriseren en ruimtelijke en temporele lokalisatie. Het impliceert ook moeilijkheden om zich aan te passen aan de culturele eisen van de samenleving (met inbegrip van communicatie, gezondheid en veiligheid, functionele academische vaardigheden, vrijetijdsbesteding en werk).

2.4 Disfunctionele stoornissen

Dysfasie is een structurele, ernstige en langdurige stoornis in het leren en ontwikkelen van de mondelinge taal. Het is een weinig bekende, maar vrij veel voorkomende aandoening, waaraan ten minste 1% van de bevolking op de een of andere manier lijdt. Dysfasie is te onderscheiden van eenvoudige taalachterstand.

Dyslexie is een specifieke stoornis in het leren lezen, die wordt gekenmerkt door een aanzienlijke vermindering van de lees- en spellingprestaties in vergelijking met de leeftijdsnorm. Deze moeilijkheden zijn van lange duur en zijn niet louter een vertraging in de verwerving. De fundamentele mechanismen van de geschreven taal worden aangetast in hun structuur zelf, vaak zowel in de uitdrukking als in het begrip. Dyslectici zijn potentiële dysorthografen. Een slechte lezer zal een slechte transcribent zijn, vooral omdat transcriptie minder gemakkelijk is dan lezen.

Dyscalculie is een ernstige en langdurige stoornis van numerieke vaardigheden en rekenkundig vermogen. Het gaat om de constructie van getallen, bewerkingen, en meer in het algemeen, het structureren van redeneringen en het gebruik van logische en wiskundige instrumenten. Evenals dyslexie wordt dyscalculie gediagnosticeerd bij kinderen met een normale intelligentie, zonder zintuiglijke gebreken of hersenbeschadiging en die in een sociale en familiale omgeving zonder grote moeilijkheden leven. Het kan al dan niet gepaard gaan met andere cognitieve stoornissen: moeilijkheden met ruimtelijke oriëntatie, motoriek, aandacht...

Dyspraxie is een afwijking in de planning en automatisering van vrijwillige bewegingen. Het is een specifieke stoornis in het leren van gebaren. Dyspraxie is een stoornis in de verwerving van gebarencoördinatie (grove of fijne motoriek), vaak geassocieerd met een stoornis in de blik of een stoornis in de constructie van de tweedimensionale ruimte (blad, boek), soms met een stoornis in het mond- en gezichtsvermogen (mimiek, gesproken taal, slikken).

Dysgrafie is een hardnekkige stoornis van het grafische gebaar die een belangrijke invloed heeft op het formele aspect van het schrijven en wordt gekenmerkt door foutieve vormen, slechte motorische attitudes, te veel lichaamsspanning, gespiegelde tekens... Dysgrafie beïnvloedt de vorm van de letters, hun verbindingen, hun opmaak en/of de pagina-indeling..

2.5. Psychische stoornissen

Psychische stoornissen worden veroorzaakt door een ziekte, psychiatrische stoornissen of een verstoring van het psychisch evenwicht. Dit zijn onzichtbare ziektes die we weigeren te zien. Psychische stoornissen kunnen iedereen vroeg of laat treffen. Ze kunnen in verschillende fasen van het leven verschijnen, sterker worden of afnemen. Mensen met een psychische stoornis lijden aan stoornissen van psychische oorsprong (neurose, psychose, manie) of fysiologische oorsprong (hoofdletsel, drugsgebruik, enz.) die de beheersing van hun geestelijke, emotionele of lichamelijke activiteit min of meer tijdelijk en in verschillende mate amputeren, beperken of vervormen. De geestelijke, cognitieve en intellectuele vermogens van deze mensen blijven intact, maar kunnen worden verstoord door de symptomen (uitingen) van deze ziekten.

2.6. Auditieve beperking

Het is meer aangewezen te spreken van gehoorstoornissen, d.w.z. alles wat de perceptie van een geluidssignaal in meer of mindere mate wijzigt of zelfs verhindert en bijgevolg verstoringen teweegbrengt in de verwerking van de relatie tot de wereld van het geluid, tot de communicatie en tot het sociale leven.

2.7. Visuele beperking

Amblyopie is een algemene term die aangeeft dat het gezichtsvermogen (gezichtsscherpte of gezichtsveld), na alle correcties, zeer slecht is, minder dan 4/10. De aard en de mate van visuele beperkingen zijn zeer uiteenlopend en variëren sterk naar gelang van het individu en de omgevingsomstandigheden. Mensen met een visuele beperking hebben vaak problemen met lateralisatie en ruimtelijke oriëntatie, en in verschillende mate met de perceptie van ruimte en beweging. Zij nemen informatie opeenvolgend waar, omdat ze geen globaal gezichtsvermogen hebben, en vaak op het eerste gezicht onvolledig. Er is een breed scala van situaties (mensen die blind zijn vanaf hun geboorte, mensen die laat-blind zijn of mensen met een restant van visuele perceptie).

3. De verschillende gesprekspartners 

3.1 De verantwoordelijke voor de opvang van personen met een beperking

In België, is deze persoon Fabrice Williquet – fabrice@physicalcoaching.com.

Zijn taak is:

  • Zich bekommeren om mensen met een beperking vanaf het moment dat zij in het opleidingscentrum worden verwelkomd;
  • Zorgen voor gelijke behandeling tijdens de aanwervingsfase (selectie/plaatsing), maar ook tijdens de gehele opleiding, zodat personen met een handicap gelijke toegang hebben tot het recht op opleiding;
  • Een drijvende kracht zijn achter de ontwikkeling van de pedagogische toegankelijkheid van de verstrekte opleiding, door de problemen en de gebieden voor vooruitgang te identificeren;
  • De nodige ondersteuningsmechanismen opzetten om de deelnemers met een beperking een optimale opleidingservaring te garanderen;
  • Anticiperen op het einde van de opleiding door de overdracht van gegevens, die nuttig zijn voor de integratie van de personen met een beperking in het arbeidsproces, aan partners te garanderen .

3.2 De andere externe partners

FOD Sociale Zekerheid

Directie-generaal Personen met een handicap.
Adres: Kruidtuinlaan, 50 bus 150 ; 1000 Brussel.
Telefoon: 0800 987 99
Website
Er is een contactformulier op de website om contact op te nemen met de Directie-generaal Personen met een handicap.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) in het Vlaamse Gewest

Adres: Koning Albert II-laan 37 ; 1030 Brussel.
Telefoon: 02 249 30 00
Email: informatie@vaph.be
Website

Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AVIQ) in het Waalse Gewest

Adres: Rue de la Rivelaine, 21 ; 6061 Charleroi.
Telefoon: 0800 160 61 (gratis)
Website

Personne Handicapée Autonomie Recherchée (Phare) in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Adres: Rue des Palais, 42 ; 1030 Brussel.
Telefoon: 02 800 82 03
Email: info.phare@spfb.brussels
Website

G-sport Vlaanderen vzw

Adres: Bredabaan, 31 ; 2930 Brasschaat.
Telefoon: 03 640 35 35
Email: info@gsportvlaanderen.be
Website