Algemene verkoopsvoorwaarden - België

Download

Artikel 1. De Onderneming

De Besloten Vennootschap PHYSICAL COACHING ACADEMY, hierna « PCA », ingeschreven in de K.B.O. onder n° 0553 923 943, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Zonnebloemlaan 26 en uitbatingszetel te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 1302, tel. 02/347.06.27, info@physicalcoaching.com.

Artikel 2. Tegenstelbaarheid

De huidige algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen en zijn van toepassing in het kader van een inschrijving van de klant voor een opleiding georganiseerd door PCA. De opleidingen worden online aangeboden op de website www.physicalcoachingacademy.com, tabblad « OPLEIDINGEN ». Deze algemene voorwaarden zijn van rechtswege tegenstelbaar aan de online klant bij elk bezoek van de website, inschrijving, reservatie of bestelling. Dit veronderstelt aldus de volledige instemming van de klant met deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van elke andere voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk akkoord van partijen. PCA vestigt de aandacht van de klant op het feit dat ze zich het recht voorbehoudt haar algemene voorwaarden op elk ogenblik aan te passen, in de wetenschap dat elke nieuwe versie online beschikbaar zal zijn.

Artikel 3. Reservatie

3.1. Elke inschrijving voor een opleiding georganiseerd door PCA gebeurt via het inschrijvingsformulier op de website www.physicalcoaching.com. De klant die dit formulier invult, verklaart hierbij de algemene voorwaarden van PCA gelezen te hebben en deze te aanvaarden. De verkoop wordt slechts tot stand gebracht vanaf de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door PCA aan de klant via e-mail op het adres opgegeven door de klant bij inschrijving. PCA behoudt zich het recht voor de inschrijving van een klant te weigeren, ondermeer wanneer er een vooraf bestaand geschil bestaat met de klant.

3.2. De kalenders van de door PCA voorgestelde en georganiseerde opleidingen worden slechts op indicatieve wijze aangekondigd, PCA behoudt zich het recht voor deze aan te passen aan de omstandigheden wanneer dit gerechtvaardigd is. In dat geval verbindt PCA zich er toe de klant per e-mail in te lichten van elke wijziging inzake tijdstip van opleiding, ten laatste 48 uur voor aanvang van de opleiding gekozen door de klant.

3.3. Elke inschrijving is definitief en onvoorwaardelijk. Het inschrijvingsrecht is dus geheel verschuldigd door de klant en geen enkele, zelfs gedeeltelijke terugbetaling zal worden toegekend, met uitzondering van het recht op herroeping voorzien in artikel 5.

Artikel 4. Prijs en betaling

4.1. De tarieven vermeld op de website www.physicalcoaching.com omvatten alle taksen en bevatten het inschrijvingsrecht, de prijs stemt overeen met elke aangeboden dienst en de administratiekosten. Elke eventuele vergissing inzake de prijs verbindt PCA enkel indien de inschrijving per mail bevestigd werd aan de klant. PCA behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen zolang de verkoop niet tot stand is gekomen. De prijs aangegeven in de bestellingsbevestiging van PCA is de definitieve prijs, met inbegrip van de BTW.

4.2. De definitieve prijs is naar keuze van de klant direct betaalbaar of in vier maandelijkse termijnen, via een van de betalingsmiddelen aangeboden door PCA op de website tijdens de inschrijving. Wanneer de klant kiest voor directe betaling, heeft hij de volgende twee opties:
- Ofwel kiest hij ervoor om de prijs van zijn inschrijving per bankoverschrijving te betalen. In dit geval moeten de bedragen verschuldigd door de klant als gevolg van zijn inschrijving volledig worden gestort op de bankrekening die door PCA is opgegeven tijdens de inschrijving, binnen 48 uur na het plaatsen van zijn bestelling. Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn behoudt PCA zich het recht voor de inschrijving van de klant te annuleren en hem de toegang tot de opleiding te ontzeggen.
- Ofwel kiest hij voor betaling via het veilig betalingssysteem aangeboden op de website van PCA. Zijn bestelling wordt pas definitief wanneer dit systeem de betaling goedkeurt en de uitvoering van de transactie bevestigt. In geval van weigering door het veilig betalingssysteem wordt de bestelling automatisch geannuleerd, en de klant wordt hiervan op de hoogte gebracht per e-mail.
Wanneer de klant kiest voor betaling in vier termijnen en daarmee betalingsfaciliteiten krijgt, verdeelt het online betalingsplatform aangeboden op de PCA-website de verschuldigde bedragen door vier en rondt ze af tot hele bedragen, zodat het bedrag van de eerste termijn iets hoger kan zijn dan de drie volgende. De klant heeft dan de mogelijkheid om te betalen met een creditcard of een betaalkaart.
In beide gevallen wordt de eerste termijn onmiddellijk betaald, terwijl de drie volgende elke maand in rekening worden gebracht in de maand na de bestelling. Ze worden dus automatisch afgeschreven door het betalingsplatform met een tussenpoos van één maand. De incassodata die door het betalingssysteem worden meegedeeld, zijn indicatief en zijn gebaseerd op de kalenderdatum van de bestelling geplaatst door de klant; deze kunnen dus licht variëren.
Deze betalingsfaciliteiten ontslaan de klant niet van de verplichting het volledige bedrag van de opleidingsprijs te betalen op de datum waarop hij de bestelling op de PCA-website heeft geplaatst.

4.3. Elk op de vervaldag onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een nalatigheidsrente van 12% per jaar, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 €.

Artikel 5. Herroeping

5.1. Wanneer de klant een verkoop op afstand afsluit via Internet met PCA, dan beschikt hij gedurende een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de bevestiging van de verkoop over een recht tot herroeping. Indien de klant wenst gebruik te maken van dit recht, dan dient dit schriftelijk gemeld te worden aan PCA via e-mail op het e-mailadres info@physicalcoaching.com, hetgeen verondersteld aanvaard te worden van zodra PCA een bevestiging van ontvangst verstuurt van dit verzoek.

5.2. De klant dient bij deze gelegenheid te verduidelijken aan PCA of er sprake is van annulatie of wijziging van de bestelling. De klant dient eveneens melding te maken van het feit of hij/zij over een tegoed wil beschikken voor een volgende bestelling of indien verkozen wordt voor integrale terugbetaling van de betaalde bedragen. Wanneer de terugbetaling gevraagd wordt, dient de klant eveneens melding te maken van de bankgegevens.

5.3. Indien het verzoek tot annulatie en terugbetaling kenbaar gemaakt wordt krachtens artikel 5.1 en de gegevens conform artikel 5.2 meegedeeld worden binnen de termijn, verbindt PCA zich ertoe de bedragen betaald door de klant terug te betalen binnen de 14 dagen na bevestiging van ontvangst van het verzoek tot herroeping.

5.4. In geval van niet-naleving door de klant van de termijn van herroeping voorzien in artikel 5.1 is de klant niet gerechtigd zijn inschrijving te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. In dat geval blijft hij lastens PCA gehouden tot betaling van de totale prijs van de verkoop, tenzij overmacht gedegen wordt aangetoond. Indien PCA over voldoende bewijs beschikt van een geval van overmacht waardoor het de klant onmogelijk wordt deel te nemen aan een opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven, kunnen partijen een terugbetaling afspreken van de door de klant betaalde bedragen, met uitzondering van de inschrijvingsrechten en de administratieve kosten die verschuldigd blijven aan PCA.

Artikel 6. Annulatie

6.1. Indien het aantal ingeschreven klanten voor een bepaalde opleiding lager ligt dan het vereiste minimumaantal voor het houden van deze opleiding, dan behoudt PCA zich het recht voor, conform wat door PCA aan de klant zal zijn meegedeeld op het tijdstip van inschrijving, hetzij de opleiding te annuleren, hetzij aan de klant nieuwe datums voor opleidingen voor te stellen die gehouden zullen worden in de zelfde omstandigheden dan deze voorzien bij inschrijving, ondermeer omtrent de tarieven. In dat geval staat het de klant vrij aan PCA een integrale terugbetaling te vragen van de betaalde bedragen of de nieuwe opleiding te aanvaarden en de nieuwe datums voorgesteld door PCA.

6.2. Op het einde van sommige opleidingen gegeven door PCA worden theoretische en/of praktische examens georganiseerd door PCA. De klant kan zijn deelname aan de examens annuleren tot maximaal 5 kalenderdagen voor de datum van het examen en dit per e-mailbericht naar het adres info@physicalcoaching.com. In dat geval kan de klant deelnemen aan examens georganiseerd in het kader van een andere opleidingssessie van PCA, op voorwaarde hiervan PCA te berichten per e-mail op hoger vermeld adres minstens een maand voor de datum van deze nieuwe examens.

6.3. Indien de klant zijn/haar deelname niet heeft afgezegd binnen de termijn voorzien in artikel 6.2 en hij/zij niet deelneemt aan de voorziene examens, wordt hij/zij verondersteld gefaald te hebben. Hoe dan ook dient de klant de examens af te leggen voorzien na het einde van de opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven binnen een termijn van 6 maanden na de laatste dag van deze opleiding, op straffe beschouwd te worden als deze niet met vrucht afgelegd te hebben.

Artikel 7. Respect van het ter beschikking gestelde materiaal

7.1. De klant verbindt er zich toe de lokalen en het door PCA in het kader van de opleiding ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken als een goed huisvader. Bij gebrek hiervan zal de klant gehouden zijn tot vergoeding van PCA voor elke beschadiging waarvoor hij/zij verantwoordelijk verklaard zal worden, zowel vrijwillig of wegens nalatigheid, of nog als gevolg van een abnormaal gebruik van de installaties en het materiaal die hem/haar ter beschikking gesteld werden.

7.2. In geval van verlies of niet-terugbezorgen van het ter beschikking gestelde materiaal door de klant, zal dit hem/haar gefactureerd worden op basis van een vervangwaarde.

7.3. PCA behoudt zich het recht voor de toegang tot een les of vorming te weigeren aan elke klant die een gedrag vertoont dat schadelijk is voor het goed verloop van de opleiding. Elke uitsluiting van een opleiding wegens ongepast gedrag gebeurt zonder terugbetaling noch vergoeding.

Artikel 8. Verantwoordelijkheden

8.1. PCA verbindt zich ertoe zo getrouw mogelijk de opleidingen te beschrijven die door haar worden aangeboden. PCA kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van elke vergissing of nalatigheid met betrekking tot de informatie verspreid via de website.

8.2. PCA kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor schade veroorzaakt aan goederen van de klant door derden of in geval van diefstal naar aanleiding van een opleiding.

8.3. PCA kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van voorzienbare of onvoorzienbare, rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die zou kunnen ontstaan in het kader van een opleiding. Deze bepaling beperkt de verantwoordelijkheid van PCA echter niet voor zware fout of bedrog waarvoor zij, of één van haar aangestelden, verantwoordelijk verklaard zou worden en ontlast haar niet van verantwoordelijkheid in geval van foutieve wanuitvoering in haar hoofde van de essentiële prestaties van de overeenkomst.

8.4. Elke klacht van de klant omtrent een eventuele verantwoordelijkheid van PCA of één van haar aangestelden dient per aangetekend schrijven aan PCA gericht te worden ten laatste 10 kalenderdagen na het einde van de opleiding tijdens dewelke de bewuste feiten plaats gevonden hebben.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

De teksten, lay-out, illustraties, foto’s en andere elementen van de website www.physicalcoaching.com zijn auteursrechtelijk beschermd en in het algemeen beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website van PCA mag niet gekopieerd worden. Deze kan niet worden aangepast, noch op een andere website geplaatst worden, noch onder enige vorm gepubliceerd worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van PCA. Deze site kan eveneens teksten, illustraties en andere elementen bevatten die beschermd worden door auteursrechten van derden. PCA verleent op geen enkele wijze en in geen enkel geval toestemming om gebruik te maken van haar intellectueel eigendomsrecht of dit van derden.

Artikel 10. Deelbaarheidsclausule

De eventuele nietigheid van een clausule van huidige algemene voorwaarden veroorzaakt geenszins de nietigheid van de algemeenheid van de algemene voorwaarden, partijen verbinden zich ertoe, te goeder trouw, de nietige bepaling of bepalingen te vervangen door één of meer bepalingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij de intentie die geuit werd door partijen bij afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 11. Bevoegdheid en toepasselijk recht

11.1. Huidige algemene voorwaarden vallen onder toepassing van het Belgisch recht.

11.2. In geval van geschil omtrent de geldigheid, interpretatie of uitvoering van alles of een deel van de huidige algemene voorwaarden en alle operaties hieraan verbonden, zijn enkel de Franstalige Rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.