U bent hier

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemeen

Huidige algemene voorwaarden bepalen enerzijds de rechten en plichten van de BV PHYSICAL COACHING ACADEMY, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Zonnebloemlaan 26, ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0553 923 943, hierna « PCA », en anderzijds de rechten en plichten van haar klanten.

Bij inschrijving voor een vorming georganiseerd door PCA aanvaardt de klant de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en wordt afstand gedaan van eigen algemene en bijzondere voorwaarden vermeld op een eigen bestelbon of commercieel document.

Vanaf de inschrijving is de klant definitief en onherroepelijk verbonden lastens PCA.

1. Voorwerp

In het kader van een inschrijving van de klant voor een vorming georganiseerd door PCA hebben de algemene voorwaarden als doel enerzijds de rechten en plichten van PCA te bepalen en anderzijds de rechten en plichten van de klant te bepalen.

2. Duur

De huidige overeenkomst neemt een aanvang op het tijdstip van inschrijving door de klant op een door PCA georganiseerde vorming en duurt tot de vorming waaraan de klant deelgenomen heeft beëindigd is.

Wanneer de klant zich heeft ingeschreven voor verschillende vormingen, ontstaat de overeenkomst op tijdstip van inschrijving voor de eerste vorming die gekozen werd en eindigt de overeenkomst op het tijdstip van beëindiging van de laatste vorming waaraan hij heeft deelgenomen.

3. Inschrijving - Betaling

3.1.

Elke inschrijving voor een vorming georganiseerd door PCA gebeurt via het inschrijvingsformulier op de website www.physicalcoaching.com.

3.2.

De klant die dit formulier invult, verklaart hierbij de algemene voorwaarden van PCA gelezen te hebben en deze te aanvaarden.

3.3.

Elke inschrijving is definitief en onvoorwaardelijk.

Het inschrijvingsrecht is dus geheel verschuldigd door de klant.

3.4.

De inschrijvingen kunnen slechts schriftelijk door de klant worden geannuleerd, te weten per e-mail op het adres info@physicalcoaching.be, minstens 14 werkdagen voor de aanvang van de desbetreffende vorming, zoals hierna vermeld in artikel 4.

3.5.

Geen enkele terugbetaling, zelfs gedeeltelijke terugbetaling, van het inschrijvingsrecht kan gevorderd worden in geval van afwezigheid, volledige of gedeeltelijke afwezigheid, op de vorming gekozen door de klant.

3.6.

De tarieflijst van PCA (inschrijvingsrechten, prijs van de diensten en administratiekosten) is beschikbaar op de website van PCA en kan op schriftelijk verzoek van de klant bekomen worden.

3.7.

De prijzen vermeld door PCA omvatten alle taksen en belastingen, en worden slechts, net zoals de kalender van de georganiseerde vormingen, ten indicatieve titel meegedeeld, PCA behoudt zich het recht voor deze aan te passen aan de omstandigheden indien zij dit vereisen.

In dat geval verbindt PCA zich er toe de klant, ten laatste 48 uur voor aanvang van de gekozen vorming, te verwittigen omtrent elke tariefwijziging of uur wijziging.

3.8.

Het totaal verschuldigd bedrag van de inschrijving dient ten laatste 7 kalenderdagen voor aanvang van de desbetreffende vorming betaald te worden op de bankrekening van PCA, n° BE57 0017 3015 3735.

Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn behoudt PCA zich het recht voor de toegang tot de vorming te weigeren.

3.9.

De facturen van PCA zijn onmiddellijk betaalbaar.

Elk op de vervaldag onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een nalatigheidsrente van 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 €.

4. Annulatie

4.1.

De klant kan zijn inschrijving voor een vorming annuleren voor zover dit schriftelijk gebeurt (per e-mail op het adres info@physicalcoaching.be), minimum 14 werkdagen voor het begin van de vorming.

Indien de vooraf vermelde termijnen nageleefd worden, zullen de door de klant reeds gestorte bedragen beschouwd worden als een voorschot op de betaling van de prijs van een andere vorming waarop de klant zal kunnen inschrijven ter vervanging van de vorming waarvoor hij zijn inschrijving wenst te annuleren.

De klant zal in dit geval echter enkel de mogelijkheid hebben zijn deelname aan een bepaalde vorming uit te stellen indien hij inschrijft voor een andere vorming van PCA binnen het jaar van zijn inschrijving voor de vorming waaraan hij zijn deelname wenst te annuleren.

In elk geval zal PCA een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het bedrag van de inschrijvingsgelden inhouden voor de administratiekosten verbonden aan de annulatie.

4.2.

Indien de klant de termijn voor annulatie voorzien in punt 4.1. niet naleeft, dan zal het hem niet toegestaan worden zijn deelname aan de door hem gekozen vorming over te dragen op een andere vorming waarvoor hij zich heeft ingeschreven.

Hij blijft in die hypothese lastens PCA gehouden tot betaling van de volledige prijs van deze vorming, tenzij bewijs van overmacht.

Indien PCA voldoende bewijs van overmacht bekomt die de deelname van een klant verhindert aan een vorming waarvoor hij zich heeft ingeschreven, kunnen partijen een terugbetaling bespreken van de door de klant betaalde bedragen, onder aftrek van een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de inschrijvingsrechten verschuldigd aan PCA voor administratiekosten als gevolg van de annulatie.

4.3.

Indien het aantal ingeschreven klanten voor een bepaalde vorming lager ligt dan het vereiste minimumaantal voor het houden van deze vorming, dan behoudt PCA zich het recht voor, conform wat door PCA aan de klant zal zijn meegedeeld op het tijdstip van inschrijving :

- hetzij de vorming te annuleren mits terugbetaling van het volledige bedrag dat door de klant betaald werd ;

- hetzij aan de klant nieuwe datums voor vormingen voor te stellen die gehouden zullen worden in de zelfde omstandigheden dan deze voorzien bij inschrijving, ondermeer omtrent de tarieven.

4.4.

Voor wat betreft de theoretische en/of praktische examens georganiseerd op het einde van bepaalde vormingen door PCA, zal de klant zijn deelname aan het desbetreffende examen kunnen annuleren minstens 5 werkdagen voordat de proef gehouden wordt.

Eens deze termijn voorbij is, en tenzij het bewijs geleverd wordt van overmacht, zal de klant die niet opdaagt voor het examen aanzien worden als niet-geslaagd.

De klant die zijn deelname aan een examen annuleert met naleving van de hierboven vermelde termijn en die wenst deel te nemen aan examens georganiseerd in het kader van een andere vorming georganiseerd door PCA dient hiervan minstens één maand voor de datum van de examens te verwittigen.

In geval van niet-naleving van deze termijn, behoudt PCA zich het recht de deelname van de klant aan de desbetreffende proeven te weigeren.

Hoe dan ook dient de klant aan de examens deel te nemen voorzien op het einde van de vorming waarvoor hij zich heeft ingeschreven binnen een termijn van 6 maanden vanaf de laatste datum van de vorming, zoniet wordt hij verondersteld als niet te hebben voldaan aan deze proeven.

5. Respect van het ter beschikking gestelde materiaal

5.1.

De klant verbindt er zich toe de lokalen en het door PCA in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken als een goed huisvader.

Hij zal gehouden zijn tot vergoeding van PCA voor elke beschadiging waarvoor hij verantwoordelijk verklaard zal worden, zowel vrijwillig of wegens nalatigheid, of nog als gevolg van een abnormaal gebruik van de installaties en het materiaal die hem ter beschikking gesteld werden.

5.2.

In geval van verlies of niet-terugbezorgen van het ter beschikking gestelde materiaal door de klant, zal dit hem gefactureerd worden op basis van een vervangwaarde.  

5.3.

PCA behoudt zich het recht voor de toegang tot een les of vorming te weigeren aan elke klant die een gedrag vertoont dat schadelijk is voor het goed verloop van de vorming.

Elke uitsluiting van een vorming wegens ongepast gedrag gebeurt zonder terugbetaling noch vergoeding.

6. Verantwoordelijkheden

6.1.

PCA kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor schade veroorzaakt aan zaken van de klant door derden of in geval van diefstal naar aanleiding van een vorming.

6.2.

In het algemeen zal PCA niet verantwoordelijk zijn in geval van voorzienbare of onvoorzienbare, rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die zou kunnen ontstaan in het kader van de overeenkomst.

6.3.

Deze bepaling beperkt de verantwoordelijkheid van PCA echter niet voor zware fout of bedrog waarvoor zij, of één van haar aangestelden, verantwoordelijk verklaard zou worden.

PCA wordt niet van haar verantwoordelijkheid ontlast in geval van foutieve wanuitvoering in haar hoofde van de essentiële prestaties van de overeenkomst.

6.4.

Elke klacht van de klant omtrent een eventuele verantwoordelijkheid van PCA of één van haar aangestelden dient per aangetekend schrijven aan PCA gericht te worden ten laatste 10 kalenderdagen na het einde van de vorming tijdens dewelke de bewuste feiten plaats gevonden hebben.

7. Bescherming van de persoonlijke levensfeer

7.1.

Bij inschrijving geeft de klant uitdrukkelijk toestemming aan PCA om zijn naam als referentie op te geven, te vermelden in een brochure of reclame op haar website.

7.2.

De klant verleent eveneens toestemming aan PCA om foto’s, genomen naar aanleiding van vormingen waaraan hij heeft deelgenomen en waarop hij verschijnt, in haar brochures of website op te nemen.

7.3.

PCA beheert de persoonsgegevens van haar klanten in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de behandeling van de gegevens.

7.4.

De persoonsgegevens die door PCA verzameld worden zijn deze door de klant vermeld of de gegevens die eventueel door derden aan PCA gecommuniceerd werden in uitvoering van de overeenkomst.

De gegevens worden door PCA verwerkt met volgende doeleinden :

- het beheer van de activiteiten van PCA te optimaliseren

- het clienteel te beheren

- met klanten te communiceren

- eventueel een marktonderzoek uit te voeren en statistieken op te maken betreffende het type vormingen waarvoor bepaalde klanten beslissen in te schrijven

- gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde informatiecampagnes op te zetten en eventuele marketingcampagnes richting te geven

- de veiligheid van de lokalen en het ter beschikking gestelde materieel te verzekeren

- de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten te optimaliseren

7.5.

De klant geeft toestemming aan PCA om de persoonsgegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden, met inbegrip van het verzenden van elektronische berichten.

7.6.

De klant beschikt over een toegangs- en wijzigingsrecht van de persoonsgegevens die door PCA omtrent hem bekomen werden.

Hij heeft op elk ogenblik het recht, op eenvoudig en kosteloos verzoek, zich te verzetten tegen :

- de behandeling van de hem betreffende persoonsgegevens in het kader van direct marketing en

- het gebruik van deze persoonsgegevens voor de verzending van elektronische communicatie

Elk verzoek hieromtrent dient schriftelijk, per e-mail, aan PCA gericht te worden op het adres info@physicalcoaching.be, met bewijs van de identiteit van de klant die het verzoek instelt.

8. Varia

8.1.

De eventuele nietigheid van een clausule van huidige algemene voorwaarden veroorzaakt geenszins de nietigheid van de algemeenheid van de algemene voorwaarden, partijen verbinden zich ertoe, te goeder trouw, de nietige bepaling of bepalingen te vervangen door één of meer bepalingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij de intentie die geuit werd door partijen bij afsluiting van de overeenkomst.

8.2.

Huidige algemene voorwaarden vallen onder toepassing van het Belgisch recht, enk geschil hieromtrent valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Brussel

Ontvang onze nieuwsbrief