You are here

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemeen

Huidige algemene voorwaarden bepalen enerzijds de rechten en plichten van de  BVBA PHYSICAL COACHING ACADEMY, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Zonnebloemlaan 26, ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0553 923 943, hierna « PCA », en anderzijds de rechten en plichten van haar klanten.

Bij inschrijving voor een opleiding georganiseerd door PCA aanvaardt de klant de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en wordt afstand gedaan van eigen algemene en bijzondere voorwaarden vermeld op een eigen bestelbon of commercieel document.

Vanaf de inschrijving is de klant definitief en onherroepelijk verbonden lastens PCA.

1. Voorwerp

In het kader van een inschrijving van de klant voor een opleiding georganiseerd door PCA hebben de algemene voorwaarden als doel enerzijds de rechten en plichten van PCA te bepalen en anderzijds de rechten en plichten van de klant te bepalen.

2. Duur

De huidige overeenkomst neemt een aanvang op het tijdstip van inschrijving door de klant op een door PCA georganiseerde opleiding en duurt tot de opleiding waaraan de klant deelgenomen heeft beëindigd is.

Wanneer de klant zich heeft ingeschreven voor verschillende opleidingen, ontstaat de overeenkomst op tijdstip van inschrijving voor de eerste opleiding die gekozen werd en eindigt de overeenkomst op het tijdstip van beëindiging van de laatste opleiding waaraan hij heeft deelgenomen.

3. Inschrijving - Betaling

3.1.

De inschrijving komt tot stand door het invullen van het online inschrijfformulier op de website www.physicalcoaching.com voor de opleiding, het aanvinken voor akkoord algemene voorwaarden en de bevestiging van het opleidingsinstituut aan de deelnemer, dat hij tot de opleiding is toegelaten.

3.2.

De klant die dit formulier invult, verklaart hierbij de algemene voorwaarden van PCA gelezen te hebben en deze te aanvaarden.

3.3.

PCA is ten allen tijde vrij in het aanpassen of wijzigen van de algemene voorwaarden. Dit dient schriftelijk of per email aan de klant bekend te worden gemaakt. De klant heeft 7 werkdagen de tijd om na wijziging of aanpassing van de algemene voorwaarden de overeenkomst alsnog te ontbinden.

3.4.

Elke inschrijving is definitief en onvoorwaardelijk.

Het inschrijvingsrecht is dus geheel verschuldigd door de klant.

3.5.

Na inschrijving heeft de klant een bedenktermijn van 14 werkdagen waarbinnen de klant zonder opgave van reden per aangetekend schrijven de opleiding kosteloos kan annuleren.

3.6.

De inschrijvingen kunnen slechts schriftelijk door de klant worden geannuleerd, te weten per e-mail op het adres infoNL@physicalcoaching.com, minstens 14 werkdagen voor de aanvang van de desbetreffende opleiding, zoals hierna vermeld in artikel 4.

3.7.

Geen enkele terugbetaling, zelfs gedeeltelijke terugbetaling, van het inschrijvingsrecht kan gevorderd worden in geval van afwezigheid, volledige of gedeeltelijke afwezigheid, op de opleiding gekozen door de klant.

3.8.

De tarieflijst van PCA (inschrijvingsrechten, prijs van de diensten en administratiekosten) is beschikbaar op de website van PCA en kan op schriftelijk verzoek van de klant toegezonden worden.

3.9.

De prijzen vermeld door PCA zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, en worden slechts, net zoals de kalender van de georganiseerde opleidingen, ten indicatieve titel meegedeeld, PCA behoudt zich het recht voor deze aan te passen aan de omstandigheden indien zij dit vereisen.

In dat geval verbindt PCA zich er toe de klant, ten laatste 48 uur voor aanvang van de gekozen opleiding, te verwittigen omtrent elke tariefwijziging of uur wijziging.

3.10.

Het totaal verschuldigd bedrag van de inschrijving dient ten laatste 7 kalenderdagen voor aanvang van de desbetreffende opleiding betaald te worden op de bankrekening van PCA, n° BE57 0017 3015 3735..

Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn behoudt PCA zich het recht voor: 

1. de klant de toegang tot de opleiding en de gebouwen van de opleiding te ontzeggen.

2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de klant te ontbinden.

3. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering. Het totaal verschuldigd bedrag dient alsnog voldaan te worden.

3.11.

De facturen van PCA zijn onmiddellijk betaalbaar.

Elk op de vervaldag onbetaald bedrag zal, na één laatste herinnering, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een nalatigheidsrente van 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 €.

4. Annulatie

4.1.

De klant kan zijn inschrijving voor een opleiding annuleren voor zover dit schriftelijk gebeurt (per e-mail op het adres infoNL@physicalcoaching.com), minimum 14 werkdagen voor het begin van de opleiding.

Indien de vooraf vermelde termijnen nageleefd worden, zullen de door de klant reeds gestorte bedragen beschouwd worden als een voorschot op de betaling van de prijs van een andere opleiding waarop de klant zal kunnen inschrijven ter vervanging van de opleiding waarvoor hij zijn inschrijving wenst te annuleren.

De klant zal in dit geval echter enkel de mogelijkheid hebben zijn deelname aan een bepaalde opleiding uit te stellen indien hij inschrijft voor een andere opleiding van PCA binnen het jaar van zijn inschrijving voor de opleiding waaraan hij zijn deelname wenst te annuleren.

In elk geval zal PCA een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het bedrag van de inschrijvingsgelden inhouden voor de administratiekosten verbonden aan de annulatie.

4.2.

Indien de klant de termijn voor annulatie voorzien in punt 4.1. niet naleeft, dan zal het hem niet toegestaan worden zijn deelname aan de door hem gekozen opleiding over te dragen op een andere opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven.

Hij blijft in die hypothese lastens PCA gehouden tot betaling van de volledige prijs van deze opleiding, tenzij bewijs van overmacht.

Indien PCA voldoende bewijs van overmacht bekomt die de deelname van een klant verhindert aan een opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven, kunnen partijen een terugbetaling bespreken van de door de klant betaalde bedragen, onder aftrek van een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de inschrijvingsrechten verschuldigd aan PCA voor administratiekosten als gevolg van de annulatie.

4.3.

Indien het aantal ingeschreven klanten voor een bepaalde opleiding lager ligt dan het vereiste minimumaantal voor het houden van deze opleiding, dan behoudt PCA zich het recht voor om uiterlijk 14 dagen voor de start van de opleiding: :

- hetzij de opleiding te annuleren mits terugbetaling van het volledige bedrag dat door de klant betaald werd ;

- hetzij aan de klant nieuwe datums voor opleidingen voor te stellen die gehouden zullen worden in de zelfde omstandigheden dan deze voorzien bij inschrijving, ondermeer omtrent de tarieven.

4.4.

Voor wat betreft de theoretische en/of praktische examens georganiseerd op het einde van bepaalde opleidingen door PCA, zal de klant zijn deelname aan het desbetreffende examen kunnen annuleren minstens 5 werkdagen voordat het examen gehouden wordt.

Eens deze termijn voorbij is, en tenzij het bewijs geleverd wordt van overmacht, zal de klant die niet opdaagt voor het examen aanzien worden als niet-geslaagd.

De klant die zijn deelname aan een examen annuleert met naleving van de hierboven vermelde termijn en die wenst deel te nemen aan examens georganiseerd in het kader van een andere opleiding georganiseerd door PCA dient hiervan minstens één maand voor de datum van de examens te verwittigen.

In geval van niet-naleving van deze termijn, behoudt PCA zich het recht de deelname van de klant aan de desbetreffende examen te weigeren.

Hoe dan ook dient de klant aan de examens deel te nemen voorzien op het einde van de opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven binnen een termijn van 6 maanden vanaf de laatste datum van de opleiding, zoniet wordt hij verondersteld als niet te hebben voldaan aan deze proeven.

5. Respect van het ter beschikking gestelde materiaal

5.1.

De klant verbindt er zich toe de lokalen en het door PCA in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde materiaal fatsoenlijk en met zorg te gebruiken.

Hij zal gehouden zijn tot vergoeding van PCA voor elke beschadiging waarvoor hij verantwoordelijk verklaard zal worden, zowel vrijwillig of wegens nalatigheid, of nog als gevolg van een abnormaal gebruik van de installaties en het materiaal die hem ter beschikking gesteld werden.

5.2.

In geval van verlies of niet-terugbezorgen van het ter beschikking gestelde materiaal door de klant, zal dit hem gefactureerd worden op basis van een vervangwaarde.

5.3.

PCA behoudt zich het recht voor de toegang tot een les of opleiding te weigeren aan elke klant die een gedrag vertoont dat schadelijk is voor het goed verloop van de opleiding.

Elke uitsluiting van een opleiding wegens ongepast gedrag gebeurt zonder terugbetaling noch vergoeding.

6. Verantwoordelijkheden

6.1.

PCA kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor schade veroorzaakt aan zaken van de klant door derden of in geval van diefstal naar aanleiding van een opleiding.

6.2.

In het algemeen zal PCA niet verantwoordelijk zijn in geval van voorzienbare of onvoorzienbare, rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die zou kunnen ontstaan in het kader van de overeenkomst.

6.3.

Deze bepaling beperkt de verantwoordelijkheid van PCA echter niet voor zware fout of bedrog waarvoor zij, of één van haar aangestelden, verantwoordelijk verklaard zou worden.

PCA wordt niet van haar verantwoordelijkheid ontlast in geval van foutieve wanuitvoering in haar hoofde van de essentiële prestaties van de overeenkomst.

6.4.

PCA is niet aansprakelijk voor gederfde inkomsten of gemaakte kosten van de klant door, bij overmacht, het wijzigen van data of tijdstippen van lessen, examens of leslocaties.

Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van PCA kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, veranderingen of tekortkomingen van onze leveranciers of partners, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.

Indien PCA door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kan nakomen, heeft het opleidingsinstituut het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de klant PCA niet tot schadevergoeding aanspraken.

6.5.

De klant is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. Bij twijfel over uw gezondheid wordt u dringend geadviseerd overleg te plegen met uw huisarts. PCA aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De klant vrijwaart PCA voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, mededeelnemers.

7. Klachten

7.1.

Indien de klant een klacht heeft kan deze per e-mail kenbaar gemaakt worden aan infoNL@physicalcoaching.com onder vermelding van de rede en aard van de klacht.

7.2.

Na ontvangst neemt het opleidingsinstituut binnen 7 werkdagen contact op met de klant. Voorts zal de klacht na contact tussen de klant en het opleidingsinstituut binnen 21 werkdagen zijn afgehandeld. Indien er langer nodig is om onderzoek te doen zal de klant binnen 21 werkdagen in kennis worden gesteld waarbij het uitsluitsel wordt toegelicht. Er zal een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

7.3.

Indien de klant het niet eens is met de uitspraak over de klacht, wordt een beroep worden gedaan op de uitspraak van een derde bij wijze van bindend voor het opleidingsinstituut. Cursus en exameninhoudelijk is dit de op de opleiding betrekking hebbende brancheorganisatie. Voor organisatie en administratieve zaken is dit een door het opleidingsinstituut aangewezen partij welke vanuit zijn beroepsethiek onafhankelijk opereert. Indien het opleidingsinstituut een bindend advies wil initiëren, stelt zij de klant eerst, bij aangetekend schrijven, tenminste één maand in de gelegenheid om ervoor te kiezen dat het geschil aan de bevoegde rechter wordt voorgelegd. Als die termijn is verstreken zonder dat de klant gekozen heeft voor de rechter, kan het bindend advies gevraagd worden en geldt dat voor alle partijen.

7.4.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

7.5.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van minimaal 1 jaar bewaard.

8. Bescherming van de persoonlijke levensfeer

8.1.

Bij inschrijving geeft de klant uitdrukkelijk toestemming aan PCA om zijn naam als referentie op te geven, te vermelden in een brochure of reclame op haar website.

8.2.

De klant verleent eveneens toestemming aan PCA om foto’s, genomen naar aanleiding van opleidingen waaraan hij heeft deelgenomen en waarop hij verschijnt, in haar brochures of website op te nemen.

8.3.

PCA beheert de persoonsgegevens van haar klanten in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens van 1 september 2001 ter bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de behandeling van de gegevens.

8.4.

De persoonsgegevens die door PCA verzameld worden zijn deze door de klant vermeld of de gegevens die eventueel door derden aan PCA gecommuniceerd werden in uitvoering van de overeenkomst.

De gegevens worden door PCA verwerkt met volgende doeleinden :

- het beheer van de activiteiten van PCA te optimaliseren

- het cliënteel te beheren

- met klanten te communiceren

- eventueel een marktonderzoek uit te voeren en statistieken op te maken betreffende het type opleidingen waarvoor bepaalde klanten beslissen in te schrijven

- gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde informatiecampagnes op te zetten en eventuele marketingcampagnes richting te geven

- de veiligheid van de lokalen en het ter beschikking gestelde materieel te verzekeren

- de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten te optimaliseren

8.5.

De klant geeft toestemming aan PCA om de persoonsgegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden, met inbegrip van het verzenden van elektronische berichten.

8.6.

De klant beschikt over een toegangs- en wijzigingsrecht van de persoonsgegevens die door PCA omtrent hem bekomen werden.

Hij heeft op elk ogenblik het recht, op eenvoudig en kosteloos verzoek, zich te verzetten tegen :

- de behandeling van de hem betreffende persoonsgegevens in het kader van direct marketing en

- het gebruik van deze persoonsgegevens voor de verzending van elektronische communicatie

Elk verzoek hieromtrent dient schriftelijk, per e-mail, aan PCA gericht te worden op het adres infoNL@physicalcoaching.com, met bewijs van de identiteit van de klant die het verzoek instelt.

9. Varia

9.1.

De eventuele nietigheid van een clausule van huidige algemene voorwaarden veroorzaakt geenszins de nietigheid van de algemeenheid van de algemene voorwaarden, partijen verbinden zich ertoe, te goeder trouw, de nietige bepaling of bepalingen te vervangen door één of meer bepalingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij de intentie die geuit werd door partijen bij afsluiting van de overeenkomst.

9.2.

Huidige algemene voorwaarden vallen onder toepassing van het Nederlands recht.